Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Legalizacija

Prema izmjenama Zakona o legalizaciji objekata produžen je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine.

Vlada i Sabor donijeli su Zakon o legalizaciji objekata čime je ponovno otvorena mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju nezakonito sagrađenih objekata. Novi rok za podnošenje zahtjeva istekao je 30. lipnja 2018. godine.

Ovom izmjenom Zakona ne mijenja se stari Zakon o legalizaciji objekata, već se samo produžuje stari rok za podnošenje zahtjeva. Prema tome, legalizirati nezakonito izgrađene objekte i dalje mogu samo oni koji su gradnju započeli prije 21. lipnja 2011. godine i gdje se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama.

Izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata donešene su zbog postojanja velikog broja zainteresiranih građana za legalizaciju svoje nezakonito izgrađene zgrade, a koji nisu stigli na vrijeme predati zahtjev.

 

Koji je postupak legalizacije nezakonito sagrađenih objekata?

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. s izmjenama i dopunama iz 2017. godine, moguće je legalizirati one objekte koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja počela izmežu 15. veljače 1968. i 21. lipnja 2011., uz odrežene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviža.

Kako bi legalizirali objekat (ili više objekata na parceli) potrebno je:

  • Provjerite troškove legalizacije, kao i iznose komunalnih i vodnih doprinosa. U tome Vam možemo mi pomoći.
  • Javite se nama kako bi krenuli s procesom i poslali Vam ponudu.
  • Prema dogovoru dolazimo na teren te izražujemo svu potrebu dokumentaciju za legalizaciju - izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
  • Dobivenu dokumentaciju predajete u općinski ured za graditeljstvo, nakon čega referenti mogu izaći na teren kako bi utvrdili ispravnost predane dokumentacije. Nakon što vam izdaju Rješenje o izvedenom stanju Vaš je objekt legaliziran.

Cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje

Ne postoji ujednačena cijena legalizacije objekata. Cijena ovisi od tvrtke do tvrtke, ali i o postojećem stanju na terenu te broju objekata. Jedan od većih troškova legalizacije su troškovi koji se plaćaju općini - komunalni i vodni doprinos te naknada za zadržavanje nezakonit izgrađene zgrade u prostoru. U troškove legalizacije spadaju i troškovi izrade projektne i geodetske dokumentacije.

Usluge legalizacije objekata

Osnovna usluga potrebna za legalizaciju objekta je projektiranje bespravno sagrađene zgrade, najčešće u svrhu izrade snimka izvedenog stanja, tj. arhitektonske snimke. U nekim slučajevima bit će potrebno angažirati i geodetsku tvrtku (ako je riječ o bespravnim zgradama koje nisu u katastru, ili jesu, ali su u mežuvremenu izišle iz prvobitnih gabarita).

Arhitektura Drvar nudi povoljne usluge legalizacije Vaših objekata. Za detalje i informacije kontaktirajte nas.

Kategorije: legalizacija, usluge

Ključne riječi: legalizacija, 2017, bespravni objekti, legalizacija bespravnih objekata, usluge legalizacije